FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको एकाउन्नौं वैठक २०७८|०५|०९

७७/७८ 04/28/2021 - 12:36 PDF icon २०७८ साल भाद्र ०९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको एकाउनौ वैठक २०७७|०३|२२

७६/७७ 07/30/2020 - 14:49 PDF icon २०७७ साल असार २२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको पचासौ वैठक २०७७|०३|१८

७६/७७ 07/30/2020 - 14:46 PDF icon २०७७ साल असार १८ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको उनान्पचासौ वैठक २०७७|०३|०९

७६/७७ 07/30/2020 - 14:45 PDF icon २०७७ साल असार ९ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको अर्चालिसौ वैठक २०७७|०३|०४

७६/७७ 07/30/2020 - 14:44 PDF icon २०७७ साल असार ४ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको स्रचालिसौ वैठक २०७७|०२|१७

७६/७७ 07/30/2020 - 14:42 PDF icon २०७७ साल जेठ १७ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको छयालिसौ वैठक २०७७|०१|०८

७६/७७ 07/30/2020 - 14:40 PDF icon २०७७ साल वैशाख ८ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको पैतालिसौ वैठक २०७६|१२|१६

७६/७७ 07/30/2020 - 14:39 PDF icon २०७६ साल चैत्र १६ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको चौवालिसौ वैठक २०७६|१२|०३

७६/७७ 07/30/2020 - 14:32 PDF icon २०७६ साल चैत्र ३ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको त्रीचालिसौ वैठक २०७६|११|२२

७६/७७ 07/30/2020 - 14:30 PDF icon २०७६ साल फाल्गुन २२ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

Pages