FAQs Complain Problems

नगरपालिका बोर्डका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

गाउँ कार्यपालिकाको उनन्चालिसौ वैठक २०७६|०९|२५

७६/७७ 02/19/2020 - 10:21 PDF icon २०७५ साल पुस २५ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको अठतीसौ वैठक २०७६|०९|०१

७६/७७ 01/31/2020 - 08:39 PDF icon २०७५ साल पुस ०१ गतेको कार्यपालिका वैठकको निर्णय.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको सैतीसौ वैठक २०७६|०८|१२

७६/७७ 01/31/2020 - 08:37 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको सैतीसौ वैठक.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको छत्तीसौ वैठक २०७६|०८|०१

७६/७७ 01/31/2020 - 08:37 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको छत्तीसौ वैठक.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको पैतीसौ वैठक २०७६|०७|१८

७६/७७ 01/31/2020 - 08:35 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको पैतीसौ वैठक.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको चौतीसौ वैठक २०७६|०६|१७

७६/७७ 01/31/2020 - 08:30 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको चौतीसौ वैठक.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको तेत्तीसौ वैठक २०७६|०६|०४

७६/७७ 01/31/2020 - 08:27 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको तेत्तीसौ वैठक.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको बत्तीसौ वैठक २०७६|०५|२७

७६/७७ 01/31/2020 - 08:26 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको बत्तीसौ वैठक.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको एकतीसौ वैठक २०७६|०५|१३

७६/७७ 01/31/2020 - 08:23 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको एकतिसौ वैठक.pdf

गाउँ कार्यपालिकाको तीसौ वैठक २०७६|०३|२४

७६/७७ 01/31/2020 - 08:21 PDF icon गाउँ कार्यपालिकाको तीसौ वैठक.pdf

Pages